wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

13- Rechtbank: procedures en vonnissen en getuigen verhoor. [jan – april 2013]

Vanaf januari begint er wat te veranderen. De rechtbank doet op basis van de zittingen en hoorzitting eind vorig jaar een aantal stappen.

Hoewel initieel er eind januari een vonnis te verwachten zou zijn bericht de rechtbank dat er uitstel in beide procedures is tot 6 maart 2013. Weer uitstel, maar dat geeft de advocaat van mijn makelaar de kans de zaken goed in kaart te brengen voor de verzekeraar en te kijken of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld alsnog tot een schikking te komen of anderzins iets te doen.

Terwijl we daarop wachten blijkt dat er op meerdere fronten (of liever op een ander front) ineens wel activiteiten zijn. De advocaat van de makelaar houdt zich erg rustig in deze periode, en kan tot op heden (begin april) nog niets melden over bijvoorbeeld een schikking of dat de advocaten van de verzekeraar eea. gaan overnemen.

Eerste tussenvonnis : Liander – mij

De rechtbank doet een tussenvonnis, sneller als verwacht, op 1 februari.
Dit tussenvonnis gaat over de zaak tussen Nuon/Liander en mij. Een aantal zaken zijn duidelijk, maar ook een aantal niet.

Samenvattend komt het tussen vonnis op het volgend uit :
De rechtbank heeft beslist dat Liander de omvang van het illegale energieverbruik in mijn woning nader dient te onderbouwen/bewijzen. De zaak is derhalve verwezen naar de rol van 13 februari 2013 voor uitlating door Liander op welke wijze zij bewijs wenst te leveren. Mocht Liander getuigen willen laten horen, dan zal daartoe mogelijkheid worden geboden. Samenvattend zal ik hieronder puntsgewijs kort aangeven wat er in de beoordeling door de rechtbank in het tussenvonnis is opgenomen. De rechtbank heeft bij de beoordeling van het geschil ondermeer aangegeven dat:

 • zij uitgaat van het bestaan van een transportovereenkomst tussen partijen
 • de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn
 • dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan mijn zijde.
 • de omstandigheid dat het energieverbruik moet worden geschat, voor rekening van mij komt
 • dat Liander haar vordering onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt
 • dat Liander terecht energiebelasting vordert
 • dat ik inderdaad geen BTW verschuldigd ben
 • dat de overige kosten (€ 1.052,96) niet onredelijk zijn en dus zullen worden toegewezen bij eindvonnis
 • dat de buitengerechtelijke kosten zullen worden afgewezen
 • dat de wettelijke rente berekend zal worden vanaf 5 augustus 2010 in plaats van 20 maart 2009

Dit houdt op een paar punten in dat mijn totale vordering lager zal zijn. Allereerst was er al de verlaging op het laatste moment door Liander van (afgerond) €35.000 naar €19.000, nu vervallen ook nog eens de incassokosten (€1000) en zal het rente bedrag ook lager zijn.
Liander zal daarnaast ook een getuige moeten oproepen om aan te tonen dat de €19.000 klopt. Nogmaals : Liander geeft zelf in de persberichten aan dat een gemiddelde hennepkwekerij ca. 35MW (ja, inderdaad Mega Watt) en in mijn woning zou er in minder dan 10 maanden ruim het dubbele jaarverbruik zijn gerealiseerd.

De volgende stap zal dan dus ook het verhoor van de Liander getuige zijn, daarover zullen we nog later bericht krijgen.

Tweede tussenvonnis: vrijwaringszaak makelaar en mij.

Dan op 21 februari is er ineens nog een tussenvonnis. Nu in de zaak tussen mijn makelaar en mij, de vrijwaring en een aantal aanhangende vorderingen.
Het oordeel van de rechtbank is overwegend positief, maar de rechtbank heeft dus nog geen eindvonnis gewezen. De rechtbank heeft besloten dat er – ten aanzien van de door mij gevorderde kosten voor het herstel van de schade aan de woning – een deskundigenbericht zal moeten worden ingewonnen. Pas daarna zal zij eindvonnis wijzen.

 • Wel heeft de rechtbank al aangegeven dat zij van oordeel is dat:
 • De makelaar niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar mag worden verwacht;
 • aan mij geen eigen schuld kan worden tegengeworpen;
 • de schade ten aanzien van de fraudefactuur van Liander, aan de makelaar kan worden toegerekend en dat hieruit volgt dat de eigenlijke vordering tot vrijwaring toewijsbaar is en bij eindvonnis zal worden toegewezen;
 • de vordering ten aanzien van de gemiste huurpenningen door de rechtbank zal worden afgewezen;
 • de vordering ten aanzien van de terugbetaling van de bemiddelingskosten zal worden toegewezen;
 • ook de vordering ten aanzien van de terugbetaling van de borg zal worden toegewezen;
 • de schadeposten voor het afvoeren van het puin en de vervanging van de sloten zal worden toegewezen;
 • en dus dat ten aanzien van de schade aan de woning er een deskundigenbericht ingewonnen dient te worden waarin onder meer de vraag beantwoord dient te worden welke schade aan de woning daadwerkelijk is ontstaan door de aanwezigheid van de hennepplantage en wat de kosten van herstel van deze schade is.

Dit is een zeer gunstig tussenvonnis. De grootste kostenpost die mij accuut bedreigd zal aan de makelaar worden toegewezen. Maar let op. Ondanks het feit dat ik nu wellicht juridisch gelijk kan hebben bestaat er nog steeds een mogelijkheid dat Nuon/Liander bij mij aanklopt voor het geld. Als er bij de makelaar niets te halen zal zijn komen ze toch bij mij uit en zal ik moeten zien dat ik het geld alsnog bij de makelaar verhaal.
Ondertussen is er uit het kamp van de makelaar voornamelijk niets te horen. De advocaat kan nog steeds niets zeggen over hoe de zaak voor zijn client zal lopen. Of hij dat blijft doen, of dat advocaten van de verzekeraar de zaak overnemen of dat er nog steeds een moment voor een schikking is.
Een expert zal een uitspraak moeten doen of de schade aan de woning die geraamd is op ca. €30.000 toe te wijzen is aan de gevolgen van de hennepteelt in de woning.

Pagina 1 2